Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę i do Piekar Śląskich

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisów można dokonywać do 10 CZERWCA, a koszt pielgrzymki wynosi 170 zł

 

Regulamin pielgrzymki

REGULAMIN PIELGRZYMKI ROWEROWEJ  BIELICHA – JASNA GÓRA – PIEKARY ŚLĄSKIE

CEL PIELGRZYMKI

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym. To wspólnota chrześcijańska w drodze, którą łączy modlitwa i pasja do jazdy na rowerze.

Celem pielgrzymki jest:

 • ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy,

 • wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,

 • formowanie postawy chrześcijańskiej

 • tworzenie wspólnoty między ludźmi

W związku z tym organizator wymaga od uczestników:

 • uczestnictwa we wszystkich przewidzianych punktach pielgrzymki (modlitwa, Eucharystia),

 • wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych, papierosów, środków odurzających itp.,

 • gotowości do budowania wspólnoty (zakaz słuchania muzyki w czasie jazdy),

 • troski o współtowarzyszy pielgrzymki poprzez wzajemną pomoc (w szczególności czekania na tych, którzy są w tyle), szacunku, kultury słowa.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, kto zaakceptuje jej religijny charakter i regulamin, dokona zapisu, zapłaci opłatę pielgrzymkową  oraz podporządkuje się poleceniom organizatora.

Wymagania wiekowe

W pielgrzymce mogą wziąć udział osoby od 10 roku życia, przy czym osoby niepełnoletnie do 18 roku mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko za pisemną zgodą ich prawnych opiekunów(załącznik nr 1) i tylko w razie wyznaczenia przez nich opiekuna, który zobowiązał się podjąć tego zadania. Niepełnoletni uczestnik i jego opiekun muszą jechać w tej samej grupie pielgrzymki.

Wymagania zdrowotne

Składający zgłoszenie jednocześnie oświadczają, że są w stanie zdrowia i kondycji, które umożliwiają im aktywny udział w pielgrzymce.

Uczestnicy zobowiązują się do wycofania swojego zgłoszenia, w razie gdyby ich stan zdrowia zmienił się na taki, który nie spełnia wymogu, o którym mowa wyżej. W przypadku uczestników niepełnoletnich, oświadczenia, o których mowa wyżej składają rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.

Wymagania techniczne

Każdy z pielgrzymów powinien posiadać:

 • Sprawny technicznie rower

 • Rower powinien być zaopatrzony w sprawne hamulce, szkło odblaskowe czerwone z tyłu, sprawnie działające oświetlenie (przód i tył), działający sygnał dźwiękowy.

 • Kask, okulary, wygodny strój pozwalający swobodnie poruszać się na rowerze i dostosowany do różnych warunków atmosferycznych, klapki pod prysznic, oraz godny ubiór na codzienną Mszę świętą, różaniec, zapas opatrunków i leków na 2 dni, jeśli takowe zażywa.

SPOSÓB PIELGRZYMOWANIA

Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości lub kartę rowerową i znać przepisy ruchu drogowego. Pielgrzymka będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, bezwzględnie przestrzegać przepisy ruchu drogowego oraz stosować się do uwag służb porządkowych. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

Na trasie uczestnicy poruszają się prawą stroną drogi 30-50 cm od jej krawędzi w 15 osobowych kolumnach jadąc jeden za drugim. Skład każdej kolumny zostanie ustalony przed pielgrzymką, a wszelkie zmiany dokonywane w trakcie pielgrzymki dopuszczalne są za zgodą przewodników grup. Między kolumnami odległość powinna wynosić 200 m. W kolumnie należy poruszać się z prędkością dostosowaną do innych rowerzystów, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego rowerzysty. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa, ciągłe zmiany pozycji i opuszczanie kolumny bez konieczności i bez wiedzy przewodnika i opiekunów. W czasie jazdy zabrania się: ścigania pomiędzy uczestnikami, wypuszczania kierownicy z rąk (zawsze należy trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką), zdejmowania stóp z pedałów, rozmawiania przez telefon komórkowy, pisania i czytania smsów oraz słuchania muzyki.

Postoje będą odbywały się w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach. Wówczas nie wolno przebywać na drodze, oddalać się od grupy bez poinformowania przewodnika. Na każdym postoju będzie obecny pojazd z bagażami. Na postojach i noclegach należy poszanować mienie prywatne i publiczne, zachować porządek i czystość. Czas postoju określa przewodnik grupy podając wszystkim czas odjazdu. Wówczas należy bezzwłocznie przygotować się do jazdy.

W razie awarii roweru należy powiadomić organizatorów i zamykającego grupę o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie przewodnika.

W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku, (karambolu), itp. cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Udziela pomocy poszkodowanym z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy i służbę medyczną.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Uczestnicy biorą udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie, podczas trwania pielgrzymki oraz podczas dotarcia i powrotu z miejsca rozpoczęcia pielgrzymki, odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) lub wyznaczeni przez nich opiekunowie zgłoszonego uczestnika. Uczestnicy pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania pielgrzymki a także za szkody spowodowane podczas pielgrzymki, w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, braku zachowania przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego. W przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność za szkody, o których mowa biorą na siebie ich rodzice (prawni opiekunowie).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione szkody.

INFORMACJE

Wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu i stanie zdrowia. Dodatkowe oświadczenia podpisują rodzice lub opiekunowie osób, które nie ukończyły 18 roku życia (wg warunków uczestnictwa) na karcie zgłoszeniowej.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z pielgrzymki w przypadku, gdy rażąco naruszył on niniejszy regulamin, bądź złożone w zgłoszeniu oświadczenie.

Nie przestrzeganie regulaminu, poleceń organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki może spowodować wykluczenie z Pielgrzymki. Osoba wykluczona wraca do domu na własny koszt.

Gdy zostanie wykluczona osoba niepełnoletnia, ma być ona odebrana przez rodziców (prawnych opiekunów) na najbliższym noclegu.

Osobie wykluczonej z pielgrzymki nie przysługuje zwrot kosztów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania pielgrzymki i w drodze powrotnej.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie roszczenia wynikając z braku uregulowania postanowieniami regulaminu będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla miejsca podpisania regulaminu. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane postanowieniami regulaminu rozstrzyga kodeks cywilny.

Każdy z uczestników podpisuje się na liście organizatora, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Previous post Pielgrzymka Ziemia Św. Śladami Chrystusa
Next post Pielgrzymka rowerowa Bielicha – Wolanów – Częstochowa
Skip to content